Previous photo

Taras Kulish as Leporello

Next photo

Don Giovanni - Vancouver Opera
February 2000

Taras Kulish - Leporello
Peter Coleman-Wright - Don Giovanni